faktoring impero broker

Faktoring

Współpraca z IMPERO BROKER gwarantuje

Niezależnie o rodzaju faktoringu jakim jesteście Państwo zainteresowani usługa ta musi być osadzona w umowie ubezpieczenia należności. W przeciwnym razie umowa faktoringu może naruszyć postanowienia umowy ubezpieczenia, co może skutkować utratą ochrony ubezpieczeniowej.

Faktoring

Faktoring, czyli wykup przez firmę faktoringową (faktora) nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw, należnych im od odbiorców z tytułu dostaw towarów lub usług. Nabycie wierzytelności przez faktora jest zwykle połączone z usługą:

Firmy świadczące usługi faktoringowe dostarczają przedsiębiorstwom środki finansowe w zamian za przeniesienie przez przedsiębiorstwo praw własności do wierzytelności. Faktoringiem mogą zostać objęci zarówno kontrahenci krajowi jak i eksportowi. W przypadku kontrahentów zagranicznych faktoring daje dodatkowo możliwość uniknięcia ryzyka różnic kursowych. W ramach umowy faktoringu przedsiębiorstwo (faktorant) może uzyskać do 90% wartości wystawionych faktur  w momencie dostawy towarów (lub świadczenia usług). Natomiast wypłata przez faktora pozostałej części następuje po dokonaniu zapłaty przez odbiorcę.

Typowy adresat faktoringu to firma:

Firma korzystająca z faktoringu uzyskuje natychmiastowe finansowanie, dzięki czemu może spłacać własne zobowiązania, planować zarządzanie finansami, w znaczący sposób minimalizować ryzyko braku spłaty należności i przeciwdziałać negatywnym skutkom różnic kursowych w eksporcie.

Rodzaje faktoringu

Podziału faktoringu można dokonać w oparciu o szereg kryteriów np. ze względu na fakt zawiadomienia dłużnika, kraj siedziby dłużnika, moment dokonania płatności przez faktora, czy umiejscowienie ryzyka niewypłacalności dłużników objętych usługą faktoringu.

Ponieważ funkcja gwarancyjna, a więc przejęcie przez faktora ryzyka niewypłacalności dłużników jest jedną z trzech podstawowych funkcji faktoringu, to podział o ostatnie kryterium wydaje się być najwłaściwszym.

Faktor przejmuje na siebie ryzyko niewypłacalności dłużnika, a faktorant otrzymując należność za sprzedaną fakturę pozbywa się ryzyka związanego z niewypłacalnością swojego kontrahenta. W takim przypadku faktor posiada najczęściej własną umowę ubezpieczenia należności. Alternatywnie faktor zabezpiecza ryzyko niewypłacalności kontrahentów polisą ubezpieczenia należności zawartą przez faktoranta.

Faktor nie przejmuje na siebie ryzyka niewypłacalności dłużnika, a za wypełnienie zobowiązań wobec faktora solidarną odpowiedzialność ponoszą zarówno Klient faktora, czyli faktorant jak również dłużnik faktoringowy. Odpowiedzialność faktoranta za zobowiązania swojego kontrahenta jest ograniczona do wysokości zaliczki jaką otrzymał od faktora oraz należne faktorowi opłaty

Faktoring mieszany łączy w sobie dwa wyżej wymienione rodzaje faktoringu.  Faktor i faktorant określają wartościowo lub procentowo swój poziom odpowiedzialności za ryzyko niewypłacalności kontrahenta. W wielu przypadkach potencjalni Klienci faktora posiadają własną umowę ubezpieczenia należności, a zatem ryzyko niewypłacalności kontrahentów jest już scedowane na zakład ubezpieczeń. Klienci posiadający własną umowę ubezpieczenia mogą również korzystać z faktoringu bez regresu, dzięki właściwemu sporządzeniu porozumień trójstronnych. Porozumienie trójstronne określa prawa i obowiązki faktora, faktoranta i ubezpieczyciela.

Faktoring polegający na finansowaniu dostaw. W tym przypadku faktoring nie dotyczy faktur sprzedażowych, lecz faktur zakupowych. Faktor dokonuje płatności za dostawy w terminie płatności wskazanym na fakturze. Ten rodzaj faktoringu może zakładać również płatności przed terminem dzięki czemu możliwe jest uzyskanie dodatkowych upustów cenowych u dostawcy. Dopuszcza się również, że Faktor udziela swojemu Klientowi dłuższego terminu płatności niż ten wynikający z faktury. Tym samym Klient wydłuża termin na regulowanie swoich zobowiązań wobec dostawcy.