gwarancje IMPERO broker

Gwarancje ubezpieczeniowe

Współpraca z IMPERO BROKER gwarantuje

W celu usprawnienia procesu udzielania gwarancji, warto zawrzeć z zakładem ubezpieczeń umowę generalną. W ramach umowy generalnej zostaje ustalony limit gwarancyjny, a poszczególne zapytania o wydanie/udzielenie gwarancji rozpatrywane są w procedurze uproszczonej.

Gwarancje ubezpieczeniowe

Gwarancje ubezpieczeniowe stanowią dla przedsiębiorstwa alternatywę do angażowania własnych środków finansowych w celu zabezpieczenia inwestora na etapie przystąpienia do przetargu, realizacji kontraktu i w okresie po jego realizacji.

Gwarancja ubezpieczeniowa jest pisemnym zobowiązaniem zakładu ubezpieczeń do zapłaty na rzecz beneficjenta (z reguły inwestora) określonej kwoty, nie wyższej niż wysokość sumy gwarancyjnej w sytuacji, gdy przyjmujący zlecenie nie wywiąże się wobec beneficjenta (inwestora) ze zobowiązań kontraktowych.

Gwarancja ubezpieczeniowa stanowi bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie zakładu ubezpieczeń do wypłaty konkretnej sumy pieniężnej. Ograniczenia zobowiązania zakładu ubezpieczeń do wypłaty kwoty wynikającej z roszczenia złożonego przez beneficjenta mają charakter wyłącznie formalny.

Gwarancje ubezpieczeniowe zabezpieczają inwestora w procesie inwestycyjnym, natomiast przyjmującemu zlecenie pozwalają na osiągniecie korzyści finansowych dzięki wyeliminowaniu konieczności składania zabezpieczeń pieniężnych. Z pewnością podnoszą również wiarygodność wykonawcy.

Rodzaje gwarancji ubezpieczeniowych

Gwarancja zapłaty wadium jest jedną z form wniesienia wadium przez podmioty przystępujące do przetargów. Dzięki niej oferent jest zwolniony z obowiązku wniesienia wadium w formie pieniężnej.

Gwarancja należytego wykonania kontraktu stanowi zabezpieczenie właściwego i terminowego wykonania kontraktu przez wykonawcę. Dzięki niej wykonawca jest zwolniony z obowiązku wnoszenia zabezpieczenia w formie kaucji pieniężnej.

Gwarancja zwrotu zaliczki stanowi zabezpieczenie dla inwestora, który częściowo finansuje wykonanie kontraktu wypłacając wykonawcy zaliczkę. W takim przypadku gwarancja jest zabezpieczeniem dla zamawiającego, że środki wpłacone wykonawcy zostaną wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Gwarancja usunięcia wad i usterek stanowi zabezpieczenie dla inwestora, że ewentualne wady i usterki wynikłe po realizacji kontraktu (ujawnione już po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego) zostaną właściwe i terminowo usunięte.

Gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek, to gwarancja ubezpieczeniowa zabezpieczająca inwestora na etapie realizacji kontraktu jak również w okresie rękojmi.

Niezbędne dokumenty

Ponieważ zobowiązanie zakładu ubezpieczeń wynikające z udzielonej gwarancji ma charakter bezwarunkowy, to na etapie zapytania o możliwość ustalenia limitu gwarancyjnego zakład ubezpieczeń dokonuje oceny wiarygodności wnioskodawcy. W tym celu niezbędne jest przedłożenie następujących dokumentów: