ubezpieczenie należności tarcza antykryzysowa

Ubezpieczenie należności

Kredyt kupiecki

Istotnym czynnikiem kształtującym konkurencyjność oferty dostawcy jest proponowany kontrahentom termin odroczenia płatności. Gotowość do udzielenia kredytu kupieckiego zwiększa szansę na pozyskanie nowych klientów, a w wielu branżach jest wręcz koniecznym warunkiem dla utrzymania pozycji rynkowej.

Udzielenie kupującemu kredytu kupieckiego wiąże się jednak z ryzykiem nieotrzymania płatności z powodu prawnej lub faktycznej niewypłacalności odbiorcy.

Ubezpieczenie należności

Niewypłacalność kontrahenta i brak płatności za dostarczony towar może wywrzeć negatywny wpływ nie tylko na wynik finansowy firmy, ale również stanowić poważne zagrożenie dla jej dalszego funkcjonowania.

Skutecznym instrumentem wspierającym rozwój sprzedaży oraz przeciwdziałającym negatywnym skutkom niewypłacalności kontrahentów jest polisa ubezpieczenia należności, która w wielu firmach jest integralnym elementem systemu zarządzania ryzykiem kredytu kupieckiego.

Korzyści współpracy z IMPERO BROKER

Polisa ubezpieczenia należności to dokument o złożonym charakterze, który odnosi się do szeregu procesów biznesowych w firmie. Prawidłowo przygotowana umowa ubezpieczenia należności powinna zatem uwzględniać nie tylko oczekiwania firmy w zakresie kosztowym, lecz również uwzględniać specyfikę prowadzonej działalności firmy oraz zapewniać optymalny zakres ubezpieczenia. Ponadto ze względu na zmienność uwarunkowań rynkowych doświadczenie i wiedza brokera ubezpieczeniowego stanowią wartości dodaną na etapie funkcjonowana umowy.

Ubezpieczenie należności

Ubezpieczenie należności to nie tylko prawo do uzyskania odszkodowania w przypadku niewypłacalności kontrahenta. W ramach umowy ubezpieczenia ubezpieczyciel w pierwszej kolejności wypełnia funkcję prewencyjną poprzez: 

Natomiast w sytuacji, gdy działania prewencyjne nie przyniosą efektu i kontrahent nie ureguluje zobowiązań płatniczych w wyniku prawnej lub faktycznej niewypłacalności rolą ubezpieczyciela jest wyrównanie poniesionej straty poprzez wypłatę odszkodowania.

Rodzaje polis ubezpieczeniowych

Ubezpieczenie należności krajowych i/lub eksportowych najczęściej dotyczy całego portfela odbiorców. Klient w ramach umowy ubezpieczenia należności zobowiązuje się przekazać do ubezpieczenia wszystkich swoich kontrahentów spełniających warunki określone w umowie ubezpieczenia, z którymi współpracuje na zasadzie odroczonych terminów płatności. Oczywiście możliwe jest stosowanie wyłączeń z obowiązku zgłoszenia do ubezpieczenia lub przygotowanie polisy o charakterze selektywnym.

W przypadku polis ubezpieczenia należności o charakterze portfelowym nie występują poważne ograniczenia wynikające z kraju, w którym siedzibę ma kontrahent. Ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęci zarówno kontrahenci krajowi jak i zagraniczni. Przy czym gotowość zakładów ubezpieczeń do objęcia ochroną ubezpieczeniową należności od kontrahentów posiadających siedzibę na terenie krajów o niestabilnej sytuacji polityczno-ekonomicznej bywa znikoma. W tych przypadkach proponujemy naszym Klientom inne polisy ubezpieczeniowe.

 

W ramach umowy ubezpieczenia należności z reguły występują dwie grupy kontrahentów, których zobowiązania podlegają ubezpieczeniu:
 • kontrahenci podlegający indywidualnej ocenie ubezpieczyciela, z reguły są to kontrahenci z wyższymi wartościami limitów kredytowych,
 • kontrahenci z limitami automatycznymi, które zostają nadane po spełnieniu przez ubezpieczającego warunków określonych w umowie, w tej grupie ubezpieczane są należności od mniejszych kontrahentów.

W ramach umowy ochroną ubezpieczeniową objęte są należności przysługujące od kontrahentów, potwierdzone fakturami, wynikające ze zrealizowanych dostaw towarów, lub świadczonej usługi.

 

Należności są objęte ochroną ubezpieczeniową od ryzyka niewypłacalności kontrahentów, które jest definiowane jako:
 • przewlekła zwłoka w wypełnianiu zobowiązań płatniczych – czyli dłużnik prowadzi działalność gospodarczą, ale podjęte działania windykacyjne nie doprowadziły do odzyskania należności,
 • prawna niewypłacalność – czyli wystąpiły zdarzenia określone w prawie upadłościowym lub w prawie restrukturyzacyjnym.

 

Ubezpieczenie należności portfelowe niesie za sobą szereg korzyści takich jak:
 • możliwość uzyskania korzystnej stawki za ubezpieczenie – poziom ryzyka jest uśredniony, bowiem w portfelu ubezpieczonych kontrahentów znajdą się kontrahenci o znikomym poziomie ryzyka jak również ci, których ratingi są zdecydowanie gorsze,
 • kompleksowość ochrony ubezpieczeniowej – ubezpieczeniem objęta jest przeważająca część odbiorców, co przekłada się na wzrost bezpieczeństwa realizowanych transakcji,
 • alokacja składki do realizowanego obrotu – możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową nowych kontrahentów, bez konieczności renegocjacji warunków umowy,
 • uproszczenie procedur związanych z obsługą umowy – ubezpieczyciel z reguły udostępnia platformę internetową do obsługi umowy.

Głównymi partnerami eksportowymi polskich przedsiębiorstw są podmioty z krajów rozwiniętych z dominującym udziałem krajów UE. Kraje te absorbują blisko 75-85% wartości polskiego eksportu. Pozostaje zatem niebagatelna wartość 15-25% polskiego eksportu, który jest realizowany do państw rozwijających się i państw wschodnich (m.in. Rosja, Białoruś, Ukraina, Mołdawia).

Bieżąca sytuacja polityczna i gospodarcza na rynkach wschodnich z pewnością nie ułatwia wymiany handlowej. Mimo to, nawet obecnie Rosja to ważny partner handlowy, który zajmuje miejsce w pierwszej 10 na liście najważniejszych odbiorców polskiego eksportu. W dłuższej perspektywie rynki wschodnie są atrakcyjne dla polskich przedsiębiorców, a relacje handlowe utrzymane obecnie z pewnością będą procentować w przyszłości.

Ubezpieczenie należności od kontrahentów posiadających siedzibę na terenie krajów o niestabilnej sytuacji polityczno-ekonomicznej, w tym Rosja, Białoruś, Ukraina istotnie różni się od innych ubezpieczeń należności.

O ile sama konstrukcja polisy może wydawać się podobna, a sposób rozliczania polisy, czy też określenie pojemności odszkodowawczej polisy bardziej atrakcyjne, to nie należy zapominać o wymogach formalnych, których spełnienie warunkuje istnienie ochrony ubezpieczeniowej. Wśród wymogów o charakterze formalnym należy wyróżnić:

 • regulacje obowiązujące po stronie polskiej,
 • regulacje obowiązujące w kraju importera, które są znacząco odmienne od regulacji dotyczących obrotu gospodarczego w krajach UE.

Kolejną różnicę stanowi zakres ochrony ubezpieczeniowej, który oprócz ryzyka niewypłacalności kontrahentów obejmuje swoim zakresem ryzyka polityczne, a więc wydanie w kraju importera lub w kraju eksportera przepisów, które uniemożliwią realizację płatności.

W ramach współpracy z IMPERO BROKER otrzymujecie Państwo:
 • pomoc w zakresie interpretacji poszczególnych wymogów,
 • weryfikację stosowanych procedur sprzedaży i dokumentacji,
 • nasze wsparcie na etapie funkcjonowania umowy.
Ubezpieczenie należności dla małych przedsiębiorstw

Jeśli skala działalności Państwa firmy jest mała a jednocześnie ilość kontrahentów, z którymi współpraca odbywa się na warunkach kredytu kupieckiego nieliczna, to alternatywą dla polis portfelowych są produkty ubezpieczeniowe na pojedyncze ryzyka.Ubezpieczeniem mogą zostać objęci zarówno kontrahenci krajowi jak i zagraniczni, przy czym w przypadku kontrahentów zagranicznych możliwe będzie ubezpieczenie wyłącznie kontrahentów z krajów europejskich.W tym przypadku wysokość ochrony ubezpieczeniowej będzie podlegała pewnym ograniczeniom wartościowym.

Podmioty średnie i duże

Ubezpieczenie należności typu „single risk” stanowią z reguły uzupełnienie dla podstawowej polisy. Brak gotowości jednego zakładu ubezpieczeń nie musi oznaczać braku gotowości pozostałych uczestników rynku. W wielu wypadkach przyczyną braku gotowości do nadania limitu kredytowego nie jest jednoznacznie negatywna ocena kondycji finansowej danego kontrahenta.

Ubezpieczenie należności eksport dóbr inwestycyjnych

Ubezpieczenie należności od pojedynczego kontrahenta na realizację jednostkowego kontraktu. Z reguły ubezpieczenia takie dotyczą eksportu dóbr o charakterze inwestycyjnym, z terminem płatności nieprzekraczającym 2 lat. W przypadku tego rodzaju ubezpieczeń ochronie ubezpieczeniowej podlega zarówno ryzyko płatności, jak również ryzyko zerwania kontraktu przez zamawiającego.

Ubezpieczenie należności eksport dóbr inwestycyjnych o znacznych wartościach

Specjalistyczne ubezpieczenia należności dotyczące eksportu lub leasingu dóbr inwestycyjnych z terminami spłaty całości zobowiązań przekraczającymi dwa lata. W istotnej części warunki ochrony ubezpieczeniowej są warunkowane porozumieniami w ramach OECD.W odniesieniu do tych transakcji warto skontaktować się z nami na etapie konstrukcji postanowień kontraktu.

Często zadawane pytania

W ramach umowy ochroną ubezpieczeniową objęte są należności przysługujące od kontrahentów, które są potwierdzone fakturami i wynikają ze zrealizowanych dostaw towarów, lub świadczonej usługi. Należności są objęte ochroną ubezpieczeniową od ryzyka niewypłacalności kontrahentów, które jest definiowane jako:

 • przewlekła zwłoka w wypełnianiu zobowiązań płatniczych – czyli dłużnik prowadzi działalność gospodarczą, ale podjęte działania windykacyjne nie doprowadziły do odzyskania należności
 • prawna niewypłacalność – czyli wystąpiły zdarzenia określone w prawie upadłościowym lub w prawie restrukturyzacyjnym

Umowę ubezpieczenia należności mogą zawrzeć podmioty prowadzące działalność gospodarczą produkcyjną, handlową lub usługową. Poza nielicznymi wyjątkami przedmiot prowadzonej przez Państwa działalności nie ogranicza możliwości ubezpieczenia należności. Wielkość przedsiębiorstwa również nie ogranicza możliwości zawarcia umowy, choć wartość obrotów deklarowanych do ubezpieczenia wpływa na skłonność zakładów ubezpieczeń do negocjacji.

Ocena wiarygodności kontrahentów zgłoszonych do ubezpieczenia jest prowadzona przez cały czas umowy ubezpieczenia należności. Ubezpieczyciel na podstawie uzyskanych informacji może dokonywać zmian wysokości wcześniej nadanych limitow kredytowych. Podobnie ubezpieczający może wnioskować o zmianę wcześniej nadanych limitów.

Kraj siedziby kontrahenta ma pewne znaczenie, gdyż poszczególne kraje ze względu na siłę ich gospodarek lub sytuacje polityczną są uważane za mniej lub bardziej ryzykowne. Natomiast rynek oferuje możliwość ubezpieczenia należności od kontrahentów posiadających siedzibę niemalże w każdym regionie świata.  

Przed wypłatą odszkodowania z tytułu  niewypłacalności kontrahenta ubezpieczyciel będzie oczekiwał dostarczenia dokumentów poświadczających istnienie wierzytelności. Dokumenty te to m.in:

 • faktura
 • dokument dostawy towaru/realizacji usługi
 • zamówienie